Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Influensavaksinering

24. september 2020 kl. 10:23

Høsten er her, og med den kjem også årets influensavaksine. Den er forventa levert i veke 43. 

Influensavaksina er kun effektiv mot infeksjon forårsaka av influensavirus, og vil ikkje beskytte mot Covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå dobbeltinfeksjon med influensa og Covid-19. 

Influensavaksine anbefalast spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko 
 • Beboera i omsorgsboligar og sjukeheimar
 • Alle frå fylte 65 år
 • Born og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukkdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levande griser. 

Fram til 1. desember er det kun personer i risikogrupper som får vaksina.

Regjeringa har i år vedteke at sjølve influensavaksina skal vere gratis til personar i risikogruppene.

For å oppretthalde smittevernreglane er det viktig at alle som skal ha vaksine avtalar tid til dette. Det er ikkje mogleg med drop in timar.

 

Koronatesting i Giske kommune.

27. august 2020 kl. 12:50

 

 • Giske kommune har no fleire mulegheiter for den som ønskjer å teste seg: 
  • Gå til https://c19.no Følg lenka til Koronasjekk for å sjå om du bør teste deg.
  • Trykk på «Bestill tidspunkt for testing» og logg inn med digital ID, til dømes BankID.
  • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille testing på vegne av andre.
  • Når du har sendt inn skjemaet blir du tildelt første ledige tidspunkt for testing.
  • Du får opp ei kvittering på bestillinga di. Merk deg kvar og når du skal møte opp. Kvitteringa inneheld også andre opplysningar som det er viktig at du leser. I kartet under ser du kvar du skal køyre og vente når du skal testast.
  • Teststasjonen i Giske er lokalisert ved sidan av Frivillighetssentralen på Valderøya. Adressa er: Valderhaug 12, 6050 Valderøya.
  • Om du ikkje har høve til å bestille test elektronisk, kan du ringe vakttelefon på tlf 482 05 845  mandag -fredag mellom kl.09-11 for å avtale testing. 

 

 • Er du alvorleg sjuk og treng øyeblikkeleg hjelp?
  Ring legevakt tlf. 116 117
   
 • Står liv og helse i fare? Ring tlf. 113

Raskere koronasvar via Helsenorge.no

3. juli 2020 kl. 16:01

Du kan no sjølv sjekke svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/raskere-koronasvar-via-helsenorge2.no-og-kjernejournal/

Rutiner ved legesenteret under koronaepidemien

23. april 2020 kl. 21:30

For å unngå for mykje folk på venterommer ynskjer vi at dei som kan det, venter i bilen sin til legen ringer. Dette gjeld også dei som har time på behandlingsrom. Skal du på laboratoriet gjer du som normalt, men hald mest mogleg avstand til dei andre på venterommet. 

Om du har luftveissymptom som hoste, sår hals eller rennande nase skal du ikkje møte opp direkte på legesenteret. Ring oss først slik vi får snakke med deg og gjere ein avtale. 

I denne perioden vil inngangen til legevakta vere låst på dagtid. Dette for å ha litt kontroll på kor mange som oppheld seg på venterommet. Vi anbefaler dei som treng å bruke heis om å bruke inngangen ved Kiwi/rutebilstasjonen. Ein skal ikkje bruke heisa ved hotellinngangen. Den inngangen skal kun brukest av dei som kan gå i trappa.

Bruk antibac når du kjem og når du går. Vis hensyn og ta vare på deg sjølv. 

 

 

Legesenteret åpner igjen etter karantena

29. mars 2020 kl. 17:09

Mandag 30.03 åpner legesenteret etter at alle ansatte har vore ute i karantene.

For å unngå å havne i samme situasjon ein gong til vil drifta vere litt annleis en normal drift. Fastlegene er delt inn i to gruppe, der eine gruppa er fysisk tilstede på legesenteret og den andre gruppa jobbar heime. Dette vil rullere, ei veke kvar. Om din fastlege har heimekontor vil du uansett få hjelp, enten av ein anna lege på legesenteret, eller via telefon eller e-konsultasjon med legen din. 

For å unngå for mykje folk på venterommer ynskjer vi at dei som kan det, venter i bilen sin til legen ringer. Dette gjeld også dei som har time på behandlingsrom. Skal du på laboratoriet gjer du som normalt, men hald mest mogleg avstand til dei andre på venterommet. 

Om du har luftveissymptom som hoste, sår hals eller rennande nase vil vi ikkje at du møter opp direkte på legesenteret. Ring oss først slik vi får snakke med deg og gjere ein avtale. 

I denne perioden vil inngangen til legevakta vere låst på dagtid. Dette for å ha litt kontroll på kor mange som oppheld seg på venterommet. Vi anbefaler dei som treng å bruke heis om å bruke inngangen ved Kiwi/rutebilstasjonen. Ein skal ikkje bruke heisa ved hotellinngangen. Den inngangen skal kun brukest av dei som kan gå i trappa.

Bruk antibac når du kjem og når du går. Vis hensyn og ta vare på deg sjølv. 

 

 

Koronasjekk

18. mars 2020 kl. 10:06

Koronasjekk er utvikla av ei gruppe legar, sjukepleiarar og medisinstudentar, i håp om å bidra til å bremse spreiinga av koronaviruset i den norske befolkninga. 

Ta sjekken her:

https://koronasjekk.no/

Stengt grunna karantene

16. mars 2020 kl. 15:56

Legesenteret er stengt for besøk dei neste to vekene. Sentralbordet vil vere bemanna som normalt på dagtid. Fra kl. 16.00 ringer ein legevakt på 116 117. 

Alle fastlegane er tilgjengelege for e-konsultasjoner via https://helsenorge.no/

Når det gjeld fysisk legekontakt blir dette handtert i samarbeid med Ålesund kommune. 

Ved nød ring 113.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

Redusert drift grunna koronasmitte

14. mars 2020 kl. 22:37

Ein tilsett ved Giske kommunale legesenter er ramma av koronasmitte. Vedkommende vart testa fredag og laurdag kveld fekk vi dessverre tilbake eit positivt svar,

Drifta ved legesenteret vil bli sterkt redusert i vekene som kjem. Vi kjem tilbake med meir informasjon.

Når det gjeld smittesporing blir dette håndtert av kommunelegen, som vil kontakte dei det trengs. Alle andre som har vore innom legesenteret den siste veka skal fortsatt forholde seg til dei retningslinjene som blir gitt av FHI og Helsedirektoratet.

Pneumokokkvaksinen Pneumovax

10. mars 2020 kl. 19:40

Folkehelseinstituttet har no eit begrensa lager av denne vaksina. Resterande doser må prioriteres for personar med høgast risiko for sjukdom. Nye leveranser er forventa i mai, men volum på leveranser i tida framover er usikkert. Det er viktig å oppretthalde generelle smittevernråd i grupper der dette er anbefalt.

Resterande Pneumovaxdoser er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høg risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

 • Hivinfeksjon / AIDS (Blå resept)
 • Stamcelletransplantasjon (Blå resept)
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (Blå resept)
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Råd om koronavirus (coronavirus)

28. februar 2020 kl. 10:16

Giske kommune følgjer råd frå Folkehelseinstituttet rundt koronaviruset. Dei følgjer nøye med på situasjonen og gir informasjon og råd til myndigheitene og helsetenestane. På deira faktaside vil du som innbyggar finne meir informasjon om viruset, korleis det smittar, hygieneråd og kva du skal gjere om du mistenker at du er sjuk.

Gå til Folkehelseinstituttet si faktaside for utfyllande informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/#smittemaate

Om du mistenker at du er sjuk med det nye viruset kan du ringe legekontoret eller legevakt på telefon 116117. 

Symptomane på sjukdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevanskar.

Kontakt lege på telefon viss du har slike symptom og har vore i minst ein av følgande situasjonar: 

 • Har vore i eit område med vedvarende spreiing av koronaviruset dei siste 14 dagane.
 • Har hatt nærkontakt med ein person som er stadfesta sjuk med det nye koronaviruset i løpet av dei siste 14 dagane.

Helsedirektoratet har oppretta ein informasjonstelefon for spørsmål om korona. Nummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015. Hit kan du ringe for meir generell informasjon.

 

Slutt på kontantbetaling

30. januar 2020 kl. 09:51

Fra 23.01.20 er det ikkje lenger mogleg å betale med kontantar ved legesenteret. Ein kan betale med kort, faktura eller mobilbetaling. 

Ved spørsmål, ta kontakt med resepsjonen.